Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sporta

Naziv donatora

Ministarstvo omladine i sporta

Rok za prijavu na konkurs

25.09.2017

Prijava mora biti posalta zaključno sa ovim datumom

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Program A: 2.570.029,82 RSD ili Program B: 7.376.535,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Lokalna samouprava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Podržane ciljne grupe

  • Lokalne organizacije
  • Zaposleni u organima državne uprave

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

31.5.2018.

Posebni zahtevi donatora

Sve obuke koje podrazumevaju sticanje kompetencija i kvalifikacija moraju biti sprovdene saglasno propisanim uslovima za predmetnu aktivnost i u skladu sa zakonom kojim je uređena predmetna delatnost, a polaznicima moraju biti izdate javne isprave i uverenja, u skladu sa ostvarenim rezultatima. Sve ostale obuke, radionice, seminari, savetovanja, tribine, kursevi i sl. moraju biti održane od strane sertifikovanih omladinskih radnika ili trenera, odnosno akreditovanih udruženja, ustanova ili drugih pravnih lica, pri čemu se visokoškolske kvalifikacije, višegodišnje iskustvo i dodatne obuke predloženih predavača iz predmetne oblasti mogu smatrati odgovarajućim kapacitetom za održavanje predloženih aktivnosti. Za učešće u navedenim aktivnostima, polaznicima se izdaje potvrda o učešću. Uz završni izveštaj o realizaciji programa ili projekta će se dostavljati i liste učesnika obuka i treninga, kao i fotokopije izdatih javnih isprava i uverenja ili potvrda. Jedinice lokalne samouprave nemaju nadležnosti van teritorije na kojoj su osnovane, pa u okviru OPK obrasca nije potrebno popunjavati pitanje 8. Lokacija realizacije programa ili projekta. Aktivnosti u okviru projekta za koje se traži finansiranje/sufinansiranje treba da se realizuju na teritoriji jedinice lokalne samouprave (podnosioca projekta). Ministarstvo u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade se zalaže za promociju zdravih stilova života mladih, čime ne podržava konzumiranje i promociju duvana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci u aktivnostima/projektima/programima za mlade. Podosilac projekta će, pored redovnih izveštaja o realizaciji programa ili projekta, biti u obavezi da nakon tri i šest meseci od završetka realizacije programa ili projekta, dostavi i izveštaje o održivosti i efektima programa ili projekta koji će sadržati i podatke o radnom statusu učesnika obuke.

Potrebna dokumentacija

Konkursna-dokumentacija1.zip

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu: Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Beograd Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANjE