Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu bespovratnih sredstava (Drugi krug) IPAII-2021-1

Naziv donatora

Međunarodna organizacija za migracije IOM

Rok za prijavu na konkurs

22.06.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 12.000 do 18.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport
Kultura
  • Kultura
Filantropija i volonterizam
  • Filantropija i volonterizam
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Podržane ciljne grupe

  • Migranti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predložene aktivnosti bi trebalo da doprinesu borbi protiv stereotipa o migrantima i promovisanju potencijala i doprinosa migranata razvoju lokalnih zajednica (npr. peer-to-peer aktivnosti, razmena dobrih praksi s zemljama članicama EU, jedinicama lokalne samouprave, višim nivoima vlasti koji se bave istim oblastima). Posebno se naglašava i ohrabruje aspekt volontiranja kod svih predloženih aktivnosti, uz dodatno bodovanje za volontiranje kod ukupnog rangiranja odabranih projekata. Raznolikost i integrisanje rodnog aspekta će takođe imati ključnu ulogu u sprovođenju predloženih aktivnosti, imajući u vidu da je cilj intervencije suzbijanje ksenofobije i socijalne isključenosti. Prioritet u proceduri odabira daje se projektima koji predviđaju sufinansiranje.

Kako se aplicira?

Prijave treba da sadrže popunjene obrasce (primeri obrazaca biće dostavljeni svim zainteresovanim organizacijama koji pošalju email sa zahtevom na adresu akrajnovic@iom.int sa naslovom emaila “Zahtev za dostavljanje dokumentacije IPAII-2021-1 Drugi krug”) u elektronskom obliku na email adresu akrajnovic@iom.int sa naslovom maila „Predlog projekta po pozivu IPAII-2021- 1 (Drugi krug)“ zajedno s formalnim dokazom o partnerstvu, odnosno podršci lokalne zajednice. Prijava uključuje sledeću dokumentaciju: 1) Predlog projekta i detaljan budžet, u formatu obrasca koji će biti zatražen od IOM-a 2) Za organizacije civilnog društva: kopija rešenja o registraciji kojim se dokazuje valjanost i datum registracije organizacije; izjava sa navedenim tehničkim i profesionalnim kapacitetima organizacije civilnog društva, kao i spisak prethodno realizovanih projekata uz navedeni iznos budžeta; 3) Prateću dokumentaciju, odnosno, pismo podrške lokalne zajednice (ukoliko je relevantno); potpisanu izjavu o partnerstvu (ukoliko je relevantno); dokaz o posedovanju odgovarajuće stručnosti za projekte pružanja socijalnih usluga (kao što su biografije, potvrde itd, ukoliko je relevantno). Prijava se dostavlja putem e-maila u PDF formatu (potpisano i skenirano) i u originalnom formatu za uređivanje, koristeći Word i Excel. Potpisane i skenirane verzije obavezno moraju sadrže identičnu dokumentaciju i sadržaj prijave kao i elektronske verzije u originalnom formatu za uređivanje. U slučaju odstupanja, važećim se smatraju potpisana, overena i skenirana verzija.