Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Prijavu Projekta Za Program Podrške Razvoju Poslovne Infrastrukture Za 2020. Godinu

Naziv donatora

MINISTARSTVO PRIVREDE

Rok za prijavu na konkurs

27.01.2020

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.120.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ostalo
  • Unapređenje privrednog ambijenta

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv: 1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020 godinu; 2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava; 3) projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD) ; 4) uz projekat za izvođenje dostavlja se i sledeća dokumentacija na CD : – tekstualni i grafički prilozi (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova) ; – predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predračun radova treba da sadrži formule; – skenirana rekapitulacija radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom odgovornog projektanta; – skenirana situacija na katastarsko – topografskoj podlozi, overena od strane nadležnih institucija; – Elaborat geomehaničkih ispitivanja; – Prethodna studija opravdanosti, ukoliko je njena izrada potrebna; – Studija opravdanosti. 5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi; 6) list nepokretnosti; 7) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi; 8) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta. 9) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju zone poslovanja (za Meru 1); 10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom/korisnikom ili pisana namera potencijalnog investitora/korisnika, koji sadrže podatke o investitoru/korisniku, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta; Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.