Javni Poziv Za Prijavu Projekta Za Program Podrške Razvoju Poslovne Infrastrukture Za 2020. Godinu

Naziv donatora

MINISTARSTVO PRIVREDE

Rok za prijavu na konkurs

27.01.2020

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.120.000.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Ostalo
  • Unapređenje privrednog ambijenta

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Kako se konkuriše

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv: 1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020 godinu; 2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava; 3) projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD) ; 4) uz projekat za izvođenje dostavlja se i sledeća dokumentacija na CD : – tekstualni i grafički prilozi (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova) ; – predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predračun radova treba da sadrži formule; – skenirana rekapitulacija radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom odgovornog projektanta; – skenirana situacija na katastarsko – topografskoj podlozi, overena od strane nadležnih institucija; – Elaborat geomehaničkih ispitivanja; – Prethodna studija opravdanosti, ukoliko je njena izrada potrebna; – Studija opravdanosti. 5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi; 6) list nepokretnosti; 7) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi; 8) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta. 9) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju zone poslovanja (za Meru 1); 10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom/korisnikom ili pisana namera potencijalnog investitora/korisnika, koji sadrže podatke o investitoru/korisniku, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta; Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.