Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Učešće U Programu Podrške Digitalnoj Transformaciji MMSP

Javni poziv je otvoren 2. avgusta 2019. godine i traje do utroška sredstava.

Naziv donatora

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

70.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Digitalna transformacija

Predviđeni period trajanja podrške

Rok za završetak projektnih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

Posebni zahtevi donatora

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU Pravo na učešće ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno: Opšti uslovi: 1. Da je, u trenutku objavljivanja javnog poziva, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine; 2. Da je u većinskom privatnom vlasništvu; 3. Da nad njim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije; 4. Da je izmirilo sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa; 5. Da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći; 6. Da ima izrađenu Strategiju digitalne transformacije od strane Sertifikovanog konsultanta. Specifični uslovi: 1. Projektna aktivnost koja se odnosi na Implementaciju rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije ne može biti započeta pre donošenja odluke od strane RAS. 2. Sertifikovani konsultant koji je zadužen za izradu Strategije digitalne transformacije, pružanje podrške pri izradi RAS aplikativnog formulara i verifikaciju implementiranog rešenja ne može biti angažovan u fazi implementacije rešenja predviđenog Strategijom digitalne transformacije. 3. Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Kako se aplicira?

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja prijave: • Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana; • Obrazac 2 – Budžet projekta; • Obrazac 3 – Izjava – popunjena, overena i potpisana; • Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 3 meseca, u trenutku konkurisanja (original/overena kopija/elektronska verzija Uverenja sa kodom za proveru); • Rezime Strategije digitalne transformacije sa predloženim rešenjem za implementaciju – overen i potpisan; • Ugovor sa Sertifikovanim konsultantom koji mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan sklapanja ugovora. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik; • Ponuda Pružaoca usluge za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik. Ukoliko Pružalac usluge nije jedan od predloženih, od strane Sertifikovanog konsultanta, potrebno je dostaviti obrazloženje zašto je on izabran, a ne jedan od predloženih Pružalaca. RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.