Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Privrednim Društvima Za Otvaranje Novih Radnih Mesta

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Rok za prijavu na konkurs

29.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Prijava za dodelu sredstava sadrži: 1) Obrazac prijave sa biznis planom za novi investicioni projekat sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave; 2) Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2017. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja (original ili kopija), kao i analitičke kartice grupe računa 20 i grupe računa 40 na dan 31.12.2018. godine; 3) Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija); 4) Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija); 5) Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (original); 6) Uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original); 7) Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original); 8) Uverenje izdato od mesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original); 9) Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original); 10) Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original); 11) Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/. Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata. Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim. Dokumentacija podnosioca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja prijave. Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.