Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Sredstava Privrednim Društvima Za Otvaranje Novih Radnih Mesta

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Rok za prijavu na konkurs

29.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

150.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Kako se aplicira?

Prijava za dodelu sredstava sadrži: 1) Obrazac prijave sa biznis planom za novi investicioni projekat sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave; 2) Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2017. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja (original ili kopija), kao i analitičke kartice grupe računa 20 i grupe računa 40 na dan 31.12.2018. godine; 3) Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (original ili kopija); 4) Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija); 5) Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji (original); 6) Uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original); 7) Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti (original); 8) Uverenje izdato od mesno nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original); 9) Uverenje izdato od Osnovnog suda mesno nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original); 10) Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original); 11) Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja u trenutku podnošenja prijave za period od 12 meseci pre podnošenja prijave – https://portal.croso.gov.rs/. Dokumentacija koju podnosi strani državljanin mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata. Komisija može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, ukoliko to smatra celishodnim. Dokumentacija podnosioca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja prijave. Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.