Konkurs Za Dodelu Podsticajnih Sredstava Za Uklanjanje Divljih Deponija S Poljoprivrednog Zemljišta

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Kako se aplicira?

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU: prijava na konkurs koja se može preuzeti sa veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs; o obaveštenje o deponiji na koju će se odložiti Otpad sakupljen s divljih deponija, koje treba da sadrži: naziv deponije, katastarsku opštinu i broj katastarske parcele na kojoj se nalazi deponija na koju će se odložiti Otpad uklonjen s divljih deponija (u daljem tekstu: Deponija), naziv i adresa pravnog lica koje upravlja deponijom na koju će se odložiti otpad; o kopija akta koji je doneo organ lokalne samouprave, pokrajinskog organa ili republičkog organa, iz kojeg se vidi da je Deponija predviđena za odlaganje Otpada; o zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine o stanju utvrđenom na licu mesta na kojem se nalazi svaka od divljih deponija koja je predmet uklanjanja (ne stariji od dana objavljivanja ovog konkursa) kojim se konstatuje: naziv divlje deponije ili naziv potesa ili toponima na kojem se divlja deponija nalazi, fotografiju divlje deponije, konstataciju inspektora da je reč o komunalnom, neopasnom, inertnom otpadu, naziv katastarske opštine u kojoj se nalazi divlja deponija, broj katastarske parcele na kojoj se nalazi divlja deponija, površina zemljišta koju zauzima divlja deponija u m2, zapremina divlje deponije u m3; izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća –dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će ih obezbediti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora; Tabela 1 – pregled divljih deponija čije se uklanjanje planira; blanko primerak Tabele 1 preuzima se sa internet stranice Sekretarijata ili u njegovim prostorijama; izvod iz katastra iz kojeg se vidi da je katastarska parcela na kojoj se nalazi divlja deponija u državnoj svojini i da je u pitanju poljoprivrednozemljište; neobavezujuća ponuda za uklanjanje otpada navedenog u Tabeli 1, koju je izdalo nadležno komunalno preduzeće za teritoriju lokalne samouprave, drugo pravno lice ili preduzetnik. Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – Uklanjanje divljih deponija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.