Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Dodelu Podsticajnih Sredstava Za Uklanjanje Divljih Deponija S Poljoprivrednog Zemljišta

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

10.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Kako se aplicira?

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU: prijava na konkurs koja se može preuzeti sa veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs; o obaveštenje o deponiji na koju će se odložiti Otpad sakupljen s divljih deponija, koje treba da sadrži: naziv deponije, katastarsku opštinu i broj katastarske parcele na kojoj se nalazi deponija na koju će se odložiti Otpad uklonjen s divljih deponija (u daljem tekstu: Deponija), naziv i adresa pravnog lica koje upravlja deponijom na koju će se odložiti otpad; o kopija akta koji je doneo organ lokalne samouprave, pokrajinskog organa ili republičkog organa, iz kojeg se vidi da je Deponija predviđena za odlaganje Otpada; o zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine o stanju utvrđenom na licu mesta na kojem se nalazi svaka od divljih deponija koja je predmet uklanjanja (ne stariji od dana objavljivanja ovog konkursa) kojim se konstatuje: naziv divlje deponije ili naziv potesa ili toponima na kojem se divlja deponija nalazi, fotografiju divlje deponije, konstataciju inspektora da je reč o komunalnom, neopasnom, inertnom otpadu, naziv katastarske opštine u kojoj se nalazi divlja deponija, broj katastarske parcele na kojoj se nalazi divlja deponija, površina zemljišta koju zauzima divlja deponija u m2, zapremina divlje deponije u m3; izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća –dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa (koju je potpisalo ovlašćeno lice) o tome da će ih obezbediti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora; Tabela 1 – pregled divljih deponija čije se uklanjanje planira; blanko primerak Tabele 1 preuzima se sa internet stranice Sekretarijata ili u njegovim prostorijama; izvod iz katastra iz kojeg se vidi da je katastarska parcela na kojoj se nalazi divlja deponija u državnoj svojini i da je u pitanju poljoprivrednozemljište; neobavezujuća ponuda za uklanjanje otpada navedenog u Tabeli 1, koju je izdalo nadležno komunalno preduzeće za teritoriju lokalne samouprave, drugo pravno lice ili preduzetnik. Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – Uklanjanje divljih deponija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.