Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za prijavu na konkurs

11.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za: • podršku za organizovanje sajmova, manifestacija i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja i medalja za nagrade); • podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade). Pravo učešća imaju • udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj; udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava). USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU 1. Udruženja građana čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i čija je delatnost i čiji su ciljevi definisani statutom/osnivačkim aktom a ostvaruju u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i razvojem sela (ruralnim razvojem), a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2022. godine. 2. Da poseduju Program manifestacije; 3. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu; 4. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine; 5. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora; Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

Kako se aplicira?

POTREBNA DOKUMENTACIJA Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje manifestacije, organizator ‒ u zavisnosti od vrste manifestacije ‒ podnosi i sledeća dokumenta: 1. fotokopija rešenja o upisu u registar u Agenciji za privredne registre 2. fotokopija potvrde o poreskom indentifikacionom broju 3. popis članova udruženja, koji overava udruženje ako je ono organizator manifestacije (na Obrascu 1. Sekretarijata) 4. program manifestacije sa satnicom dešavanja (potpisan i pečatiran) 5. program skupa sa učesnicima, sastavom programskog i organizacionog odbora 6. potvrda nadležne poreske uprave o nepostojanju obaveza iz javnih prihoda za 2021. godinu 7. fotokopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave 8. fotokopija kartona deponovanih potpisa od Uprave za trezor 9. Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava od Uprave za trezor 10. fotokopija statuta udruženja građana na kojoj je vidljiva overa APR-a, ako je udruženje organizator manifestacije 11. finansijski plan organizovanja manifestacije – budžet (potpisan i pečatiran ‒ Obrazac 2. i 3.) 12. Izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa 13. Interni akt o antikorupcijskoj politici Podnosilac prijave ‒ na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 6. i 10. pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad s naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2022. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine (svakog radnog dana od 9 do 14 časova).