konkurs
istekao

Konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja na teritoriji AP Vojvodine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

20.09.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5 miliona dinara

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Ciljna grupa podrške

  • Žrtve porodičnog nasilja

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Sredstva se odobravaju poslodavcu koji: 1. Ima sedište na teritoriji AP Vojvodine, 2. Osposobljen je i ekonomski sposoban za prijem u rad žena koje su trpele nasilje, 3. Nema pokrenut stečajni niti likvidacioni postupak, 4. Nije bio u blokadi zadnjih 6 meseci pre objave konkursa, 5. Uredno izmiruje obaveze po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja za zaposlene, kao i obaveze na osnovu javnih prihoda maksimalno, 6. Na osnovu predloga i procene Komisije Sekretarijata i Centra za socijalni rad, koji je sastavni deo ovog konkursa, izvršava selekciju kandidatkinja za navedena radna mesta.

Kako se konkuriše

Podnošenje zahteva vrši se u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom "KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA KOJE SU U SITUACIJI NASILJA". Podnosilac zahteva - Poslodavac, dostavlja sledeću dokumentaciju: 1. Popunjen konkursni obrazac koji sadrži opšte podatke o poslodavcu, opis zahteva radnog mesta i iznos zarade. 2. Dokument o registraciji (Izvod iz APR-a, ili rešenje o registraciji za Poslodavce koji nisu registrovani kod APR-a) 3. Izveštaj o prometu Poslodavca od banaka koje za njega obavljaju poslove platnog prometa, za poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev. 4. Dokaz od banaka da računi nisu bili u blokadi. 5. Izvod iz poreske prijave ili uverenje Ministarstva finansija na kome piše da su izmireni porezi i doprinosi za zaposlene. 6. Dokaz o redovnoj isplati javnih prihoda. Za dodatne informacije kontakt osoba je Daniel Dimitrov: daniel.dimitrov@vojvodina.gov.rs