Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 30.000 do 300.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje: 1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2022. godini; 2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2022. godini izvršile ovlašćene organizacije; 3. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER, SRPSKI KVALITET u 2022. godini. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, -preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, - zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, - udruženje građana; - složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs: Za fizička lica i pravna lica: 1. čitko popunjen obrazac prijave; 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu; 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana); 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave; 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV); 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju); 7. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje); 8. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju; 9. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu; Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike i pravna lica: 10. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem; 11. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije; 12. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013 i 30/18). 13. za zadruge potvrdu ovlašćenog Revizijskog saveza da zadruga posluje u skladu sa Zakonom o zadrugama, pri čemu se potvrda izdaje na osnovu konačnog izveštaja o obavljenoj zadružnog reviziji, ne starijem od dve godine, u skladu sa Zakonom o zadrugama;

Kako se aplicira?

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini” – ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.