Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Finansiranje I Sufinansiranje Rekonstrukcije, Adaptacije, Sanacije I Investiciono Održavanje Objekata Obrazovanja

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2019

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

50.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Potrebna dokumentacija

Prijava.doc

Konkurs.docx

Kako se aplicira?

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „Za konkurs – za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade). Uz prijavu na konkurs, prilaže se: *kopija tehničke dokumentacije na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdao rešenje o odobrenju izvođenja radova (u slučaju da je vlasnik objekta na kome se izvode radovi AP Vojvodina, a ustanova nije pribavila rešenje o odobrenju za izvođenje radova, ova ustanova podnosi kopiju tehničke dokumentacije na osnovu koje će nakon pribavljanja saglasnosti za izvođenje radova od strane Pokrajinske vlade, nadležan organ izdati rešenje o odobrenju izvođenja radova); *kopija rešenja o odobrenju za izvođenje radova koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (u slučaju da je vlasnik objekta na kome se izvode radovi AP Vojvodina, ustanove koje nisu pribavile rešenje o odobrenju za izvođenje radova, podnose akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da je priložena tehnička dokumentacija kompletna i odgovarajuća, na osnovu koje će se po dobijanju saglasnosti Pokrajinske vlade za izvođenje radova izdati rešenje o odobrenju za izvođenje radova); *predmer i predračun radova potpisan i overen od strane odgovornog projektanta (dokument ne stariji od šest meseci s numerisanim stranama, obavezno da sadrži datum izrade); *u slučaju novčanog sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje radova (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave i slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom o učešću u sufinaniranju predmetnih radova (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi); *u slučaju nenovčanog sufinansiranja (neugrađeni građevinski materijal), dokaz o istraživanju tržišne cene građevinskog materijala na teritoriji APV saglasno Zakonu o javnim nabavkama, zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom Korisnika o sufinansiranju predmetnih radova sa neugrađenim građevinskim materijalom (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi uz navođenje vrste, količine i vrednosti građevinskog materijala koji će se upotrebiti);