Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini – U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI NACIONALNIH MANjINA U REPUBLICI SRBIJI

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

06.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti konkursa su: • Projekti koji neguju kulturne i jezičke osobenosti nacionalnih manjina i podstiču na međukulturni dijalog, koji unapređuju uzajamno poštovanje, razumevanje i saradnju među svim ljudima koji žive na jednoj teritoriji, bez obzira na etnički, kulturni, jezički ili verski identitet tih lica; čija je realizacija ili promocija na teritoriji različitoj od one na kojoj je manjinski jezik tradicionalno u upotrebi; kojima se planira saradnja sa sunarodnicima i saradnja sa zemljom maticom; • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta i promociji rada subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture i promocija profesionalnog stvaralaštva, mobilnost, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, umrežavanje, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi); • Multikulturni projekti (projekti koji svojom sadržinom i suštinom jačaju multikulturalnost i međukulturni dijalog) • Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života posebno osetljivivih grupa među pripadnicima nacionalnih manjina (žene, deca i mladi, starije osobe, Romi...) Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: • Uredno popunjen konkursni Formular u 5 primeraka (mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs) i prateće izjave. • Kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku, sem ako je reč o udruženju građana koje se izjavom br. 2 opredelilo da Ministarstvo izvod iz APR-a pribavi po službenoj dužnosti. • Za projekte koji se odnose na periodične publikacije i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis/koncepciju za prvi broj; • Za projekte koji se odnose na izdavačku delatnost dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku ili, ako je reč o delu koje zahteva dugotrajan rad, preciznu dinamiku aktivnosti i koncepciju izdanja. Po potrebi, a zavisno od sadržine projekta, dostaviti i: • Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); • Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje; • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Kako se aplicira?

Predloge dostaviti isključivo poštom: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd; na koverti jasno označene sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji u 2023. godini“.