Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini – U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI NACIONALNIH MANjINA U REPUBLICI SRBIJI

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

06.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioriteti konkursa su: • Projekti koji neguju kulturne i jezičke osobenosti nacionalnih manjina i podstiču na međukulturni dijalog, koji unapređuju uzajamno poštovanje, razumevanje i saradnju među svim ljudima koji žive na jednoj teritoriji, bez obzira na etnički, kulturni, jezički ili verski identitet tih lica; čija je realizacija ili promocija na teritoriji različitoj od one na kojoj je manjinski jezik tradicionalno u upotrebi; kojima se planira saradnja sa sunarodnicima i saradnja sa zemljom maticom; • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta i promociji rada subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture i promocija profesionalnog stvaralaštva, mobilnost, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, umrežavanje, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi); • Multikulturni projekti (projekti koji svojom sadržinom i suštinom jačaju multikulturalnost i međukulturni dijalog) • Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života posebno osetljivivih grupa među pripadnicima nacionalnih manjina (žene, deca i mladi, starije osobe, Romi...) Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: • Uredno popunjen konkursni Formular u 5 primeraka (mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs) i prateće izjave. • Kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku, sem ako je reč o udruženju građana koje se izjavom br. 2 opredelilo da Ministarstvo izvod iz APR-a pribavi po službenoj dužnosti. • Za projekte koji se odnose na periodične publikacije i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis/koncepciju za prvi broj; • Za projekte koji se odnose na izdavačku delatnost dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku ili, ako je reč o delu koje zahteva dugotrajan rad, preciznu dinamiku aktivnosti i koncepciju izdanja. Po potrebi, a zavisno od sadržine projekta, dostaviti i: • Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); • Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje; • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Kako se aplicira?

Predloge dostaviti isključivo poštom: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd; na koverti jasno označene sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji u 2023. godini“.