Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Centralna Srbija
  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Zapadna Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijavu za dodelu sredstava može podneti lice koje ispunjava odgovarajuće uslove, i to ako je: 1) sopstvenik, odnosno korisnik šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju; 2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključilo ugovor o izradi i realizaciji projekata i programa radova sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi; 3) naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva za izradu studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata u cilju unapređenja šumarstva, edukaciju i promociju, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava posebne uslove utvrđene konkursom. Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor. Prijava za dodelu sredstava se podnosi posebno za svaki vid posla, u pisanoj i elektronskoj formi. Ukoliko prijava sadrži više programa za istu vrstu posla, navesti redosled programa po prioritetima za finansiranje. Pri kalkulaciji troškova za sve vrste radova, pored materijalnih troškova za pojedine vrste poslova, kalkulišu se i troškovi naknada za rad radne snage potrebne za izvođenje radova, bez obzira da li se radovi izvode sopstvenom radnom snagom ili angažovanom po osnovu ugovora sa izvođačem radova. Ne kalkulišu se naknade za stručno tehničke poslove tehničara, poslovođa, inženjera i dr. zaposlenih kod korisnika šuma, što predstavlja učešće korisnika šuma u određenom vidu posla. Kod projekata edukacije i promocije, razvojno istraživačkih i ostalih projekata od opšteg interesa za šumarstvo, zarade članova stručnog tima koji su u radnom odnosu mogu biti iskazane najviše do jedne trećine radnog vremena, a za zaposlene u naučno-istraživačkim institutima koji zaradu ostvaruju na tržištu mogu biti iskazane u punom iznosu zarade/dan. Visina autorskih honorara se definiše ugovorom. Pri pravdanju troškova priznaje se visina troškova sa pripadajućim PDV-om u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, odnosno sa uračunatim PDV-om u iznosu za koji nije ostvaren povraćaj istog. Režijski troškovi se kalkulišu u iznosu do 10% od ukupne vrednosti programa/projekta, ako ta vrednost zajedno sa režijskim troškovima ne prelazi 5.000.000,00 dinara, odnosno do 5% za programe i projekte čija ukupna vrednost prelazi 5.000.000,00 dinara. Prilikom prijema radova, režijski troškovi se priznaju u odnosu na vrednost primljenih i opravdanih radova.

Kako se aplicira?

Popunjene tabele u formi u kojoj su preuzete, dostaviti na e-mail adresu gordana.gligoric@minpolj.gov.rs sa naznakom „Za Konkurs”, kao i u pisanoj formi uz prijavu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.