Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Finansiranje – Sufinansiranje Projekata I Programa U Oblasti Zaštite I Očuvanja Tradicionalnog Narodnog Stvaralaštva Srba U AP Vojvodini I Kulturnog Nasleđa Srba U Regionu

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Rok za prijavu na konkurs

20.10.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

1. Na Konkursu MOGU da učestvuju udruženja iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji svojim radom doprinose očuvanju, negovanju, prezentovanju, promovisanju i prenošenju znanja o tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba u AP Vojvodini, kao i udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi koji su u zemljama regiona registrovani za obavljanje kulturnih delatnosti i koji se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba u matičnim zemljama.

Kako se aplicira?

1. Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019. godini, koja se može preuzeti sa internet stranice Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs, sa pratećom dokumentacijom. 2. Pod potpunom Prijavom podrazumeva se: • uredno popunjen i overen obrazac Prijave, • dostavljen detaljan opis projekta/programa (u prilogu), • detaljno razrađen budžet projekta/programa po vrstama troškova (u Prijavi), • opis stručnih kapaciteta podnosioca, odnosno realiizatora projekta/program (u prilogu), i • dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena u Prijavi (deo II – OBAVEZNI PRILOZI). 3. Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave. 4. Prijave sa obaveznim prilozima podnose se u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 (za Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019. godini) 5. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. 6. O izboru projekata i programa po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje je konačno i koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs. 7. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Sekretarijat u 2018. godini dodelio sredstva na ime finansiranja ili sufinansiranja programa i projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje. 8. Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU. 9. Dodatne informacije o Konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4548, imejl: sladjana.stanojevic@vojvodina.gov.rs.