konkurs
istekao

Konkurs za sticanje prava korišćenja znaka „Najbolje iz Vojvodine”

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Rok za prijavu na konkurs

31.07.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta podrške

Drugo

Geografska oblast podrške

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja projekta

tri godine

Posebni zahtevi donatora

Pravo da učestvuju na konkursu imaju pravna lica, preduzetnici, fizička lica ili drugi organizacioni oblici koji se bave proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, odnosno organizatori programa i manifestacija, koji imaju sedište ili prebivalište na teritoriji AP Vojvodine. Proizvođači imaju pravo učešća za određeni proizvod koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu, hemijskom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, korišćenim sirovinama ili sastojcima, ili, pak, prema nekoj drugoj karakteristici jasno razlikuje od drugih proizvoda iste kategorije. Ono što je takođe ključan kriterijum jeste da su proizvodi proizvedeni od osnovne sirovine koja potiče sa teritorije Vojvodine. Slični su kriterijumi i za pružaoce usluga koji mogu da steknu pravo na korišćenje znaka za određenu uslugu koja se po kvalitetu razlikuje od drugih usluga iste kategorije. Proizvodi ili usluge moraju da ispunjavaju uslove propisane referentnim dokumentima o proizvodnji i uslugama i njihovom stavljanju u promet, da zadovolje zahteve (NASSR) standarda, da imaju profesionalno dizajniran vizuelni identitet, dok organski proizvodi moraju da imaju sertifikat za organsku proizvodnju. Sa druge strane, organizatori imaju pravo učešća za manifestaciju ili program koji se po svojim karakteristikama, načinu održavanja, korišćenju resursa, originalnosti, ciljevima, kao i prema rezultatima u oblastima delovanja jasno razlikuju od drugih programa ili manifestacija iste sadržine i organizuju se na teritoriji Vojvodine. Tema manifestacije bi trebalo da je vezana za privredu i turizam, da se u kontinuitetu održava najmanje dve godine, kao i da se program ili manifestacija održavaju najmanje jedan dan.

Kako se konkuriše

Prijave na Konkurs i konkursna dokumentacija se dostavljaju na adresu DOO „Jugoinspekt – Novi Sad“ 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, sa napomenom na licu koverte „NAJBOLJE IZ VOJVODINE", a konkursna dokumentacija u elektronskom obliku se dostavlja na elektronsku adresu: office@juins.gs