Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 400.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture) Korisnik sredstava je umetnik/profesionalac/grupa u oblasti kulture i umetnosti Učesnik konkursa je u obavezi da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije, složena po navedenom redosledu: • Uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), preuzet sa zvanične internet strane Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs); • Kopiju poziva relevantnog međunarodnog partnera/organizacije u oblasti kulture i umetnosti za učešće umetnika/ profesionalaca/grupa iz Republike Srbije; • Opis projekta i aktivnosti/ predstavljanja/ izvođenja /nastupa; • Rezervaciju prevoza/kopiju karte ili predračun troškova ukoliko se koristi sopstveni prevoz /automobil; • Kraću biografiju umetnika/ profesionalca /grupe (korisnika sredstava); • Opciono - dokumentacija: fotografije, štampani materijali i/ili materijal na digitalnom nosaču) ili kao link do 1 MB - We Transfer, sa istekom bar 7 dana nakon završetka konkursa; • Podatke o podnosiocu (kratak pregled realizovanih aktivnosti); • Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 3 meseca (podnosilac je dužan da popuni izjavu o načinu pribavljanja predmetnog izvoda, koja je sastavni deo konkursnog formulara); Za pravna lica koja nisu registrovana u APR obavezno je dostavljanje Obaveštenja o razvrstavanju

Kako se aplicira?

Prijavu poslati elektronskim putem na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs ( * u mejlu u delu “Subject” upisati naziv podnosica) kao i u istom roku (obavezno) i poštom u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom: „Konkurs - Mobilnost 2023“