Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Rok za prijavu na konkurs

01.11.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

9.400.000,00 dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Lokalna samouprava
Ostalo
  • Regionalni razvoj

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Uslov za podnošenje prijave je da JLS ima usvojen strateški plan razvoja sa rokom važenja do 2020. godine.

Kako se aplicira?

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. 2) Podnosioci projekta su jedinice lokalne samouprave, i kao takve konkurišu samostalno. 3) Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može podneti prijavu sa najviše jednim projektom. 4) Podnosioci projekta moraju imati usvojen strateški plan razvoja sa rokom važenja do 2020. godine. 5) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs. 6) Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan. 7) Na koverti mora da stoji naziv, “KONKURS za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“. Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade. 8) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 01.11.2019. godine. 9) Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća. 10) Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva. 11) Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. 12) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. 13) Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta. Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: marijana.rakic@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-42-08 i milivoj.cvjetan@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-41-58 radnim danom od 09 do 15 časova.