Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

26.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (isključivo pravna lica), osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Prioritet imaju projekti koji: - imaju visoke kreativne domete i koji na inspiritivan način predstavljaju kulturno nasleđe i savremeno kulturno stvaralaštvo; - imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, učesnici, partneri i dr.); - imaju inovativan pristup u realizaciji. Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave, učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije: 1. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda; 2. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.); 3. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu); 4. Detaljan opis projekta; 5. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2022. godini; 6. Biografije ključnih eksperata na projektu; 7. Opciono - dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u; 8. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) - podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog obrasca

Kako se aplicira?

Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu (formularu) koji se može preuzeti sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se elektronskim putem na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs i poštom – u jednom (1) primerku, na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd sa naznakom za „Konkurs – Međunarodni fondovi 2022“