Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Sufinansiranje Uređenja Atarskih Puteva I Otresišta Na Teritoriji AP Vojvodine U 2019. Godini

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Rok za prijavu na konkurs

22.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

190.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se – kao bespovratna – dodeljuju korisnicima do 50% od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a). Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava. Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala. U okviru uređenja atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnog veziva. U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog ostresišta od armiranog betona, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara, ukoliko se ukršta, odnosno priključuje sa državnim putem I reda, 20 metara sa državnim putem II reda i 10 metara sa opštinskim putem i ulicom, računajući od ivice kolovoza.

Kako se aplicira?

1. prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine; 2. kopija aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se površina za koju se podnosi prijava, proglašava nekategorisanim putem; ukoliko u navedenom aktu nisu precizno nabrojani i određeni nekategorisani putevi, tada je podnosilac prijave dužan da uz njega dostavi i kopiju aktuelne odluke ili drugog akta nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, kojim se definiše održavanje, korišćenje i ostala pitanja, gde su nekategorisani putevi – koji su predmet apliciranja na konkurs – jasno navedeni i određeni; potrebno je dostaviti integralnu verziju akta sa svim važećim izmenama i dopunama; 3. izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu Katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta; 4. pregled atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira (priprema se u formi tabele koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru prijave na konkurs); 5. izvod iz opštinskog/gradskog budžeta, kojim se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora; ukoliko nema navedena sredstva neophodno je dostviti izjavu nadležnog organa potpisanu od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora; 6. Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu u analognoj i digitalnoj formi. Analogna forma se vraća podnosiocu prijave na konkurs (dostavlja se ukoliko se vrše radovi na izradi novog atarskog puta ili otresišta); 7. Idejni projekat u analognoj i digitalnoj formi. Analogna forma se vraća podnosiocu prijave na konkurs (dostavlja se ukoliko se vrši rekonstrukcija ili sanacija već postojećeg atarskog puta ili otresišta) 8. Predmer i predračun potrebnih radova i materijala 9. Karakteristični poprečni profili. Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to poštom, na adresu: „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – uređenje atarskih puteva i otresišta”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.