Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

10.08.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 9.480.000,00 RSD.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Podrška unapređenju sistema socijalne zaštite u 2018. godini

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

10 meseci.

Kako se aplicira?

Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom overenom, odštampanom primerku (pečat i potpis odgovornog lica) poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „ZA KONKURS ZA UNAPREĐENjE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE – NE OTVARATI”. Zajedno sa štamapnom i overenom dokumentacijom neophodno je dostaviti i elektronsku verziju dokumentacije na kompakt disku. Predlozi projekata se dostavljaju zaključno do 10. avgusta 2018. godine, u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Nemanjina 22-26, Beograd