Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Ograničeni poziv za okvirne sporazume o partnerstvu i povezane godišnje operativne grantove

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.01.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 80.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

4 godine

Posebni zahtevi donatora

Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2021 – 2023, raspisuje Ograničeni poziv za podnošenje predloga za okvirne sporazume o partnerstvu i povezane godišnje operativne grantove. Specifični cilj ovog poziva za podnošenje predloga je da podrži dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva zagovaranju, monitoringu i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja, i uticaju na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi , monitoringu i konkretnim inicijativama zastupanja. Aktuelni Poziv za podnošenje predloga projekata ima za cilj da uspostavi okvirna partnerstva sa OCD koje rade u sledećih pet prioritetnih sektora u relevantnim oblastima koje su definisane isključivo za potrebe ovog poziva za podnošenje predloga projekata: 1. Prioritetni sektor I – Borba protiv diskriminacije, za različitosti i socijalno uključivanje, u sledećim oblastima: • LGBTIQ prava; • Rodna ravnopravnost; • Kulturna raznolikost; • Socijalna inkluzija i Dečija zaštita. 2. Prioritetni sektor II – Pravosuđe, u sledećim oblastima: • Tranziciona pravda; • Korupcija; • Podrška uslovnom delu i postpenalna nega; • Podrška žrtvama zločina. 3. Prioritetni sektor III – Životna sredina i klimatske akcije (Zelena agenda), u sledećoj oblasti: • Praćenje zagađenja vazduha/vode/tla i pretnji po biodiverzitet u kombinaciji sa srodnim aktivnostima zastupanja i vidljivosti. 4. Prioritetni sektor IV – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u oblasti: • Analiziranje i obezbeđivanje platformi za debatu o spoljnoj, odbrambenoj i bezbednosnoj politici Srbije. 5. Prioritetni sektor V – Dobro upravljanje, u sledećim oblastima: • Reforma javne uprave; • Ekonomsko upravljanje.

Kako se aplicira?

Da bi se prijavile na ovaj poziv za podnošenje predloga, organizacije moraju da se registruju u PADOR-u i podnesu svoju prijavu u PROSPECT-u (videti odeljak 2.2.2 smernica). Obrasci za prijavu za grant zajedno sa ažuriranim obrascem za registraciju PADOR, budžetom, logičkim okvirom i deklaracijom podnosioca zahteva moraju biti podneti onlajn putem PROSPECT-a. Dokumenti koji se popunjavaju: Aneks A1: Prijavni formular – Okvirni sporazum o partnerstvu – 1. faza Aneks A2: Aplikacioni formular – Obrazac za prijavu za grant (Godišnji program rada u okviru Okvirnog sporazuma o partnerstvu) – Faza 2 Aneks B1: Budžet (Ekcel format) – faza 1 Aneks B2: Budžet (Ekcel format) – faza 2 (tabela 1, 2 i 3) Aneks C: Logički okvir (Ekcel format) Prilog D: List pravnog lica Aneks E: Obrazac za finansijsku identifikaciju Aneks F: PADOR obrazac za registraciju (u slučaju da onlajn registracija NIJE moguća) Aneks H: Deklaracija o časti Aneks L: Upitnik za samoevaluaciju SEA-H