Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs za program ZELENE IDEJE Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Za učešće u programu mogu se prijaviti pravna lica registrovana u Republici Srbiji — udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge i privredna društva (ortačka društva, komaditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva):  čiji su zakonski zastupnici domaća fizička ili pravna lica;  čiji su članovi/članice i/ili osnivači/osnivačice domaća i strana fizička i pravna lica;  koja planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici;  čiji godišnji profit ne prelazi 1.200.000,00 dinara. Odrednica solidarni preduzetnici u pripremi znači da je pravno lice u fazi planiranja i/ili pokretanja solidarnog preduzeća. Odrednica solidarni preduzetnici početnici znači da pravno lice realizuje poslovni plan solidarnog preduzeća najviše tri godine. Ograničenje od tri godine ne odnosi se dužinu postojanja pravnog lica koje se prijavljuje već na trajanje zelene ideje koju to pravno lice realizuje. Početkom realizacije poslovnog plana solidarnog preduzeća smatramo početak prodaje proizvoda ili usluga na tržištu. Konkursna dokumentacija sadrži: a) Uputstvo za prijavljivanje; b) Obrasce koje treba popuniti da biste se prijavili na konkurs: Prijavni formular, Budžet

Kako se aplicira?

Da biste konkurisali za učešće u programu potrebno je da popunite Prijavni formular i Budžet. Popunjene formulare poslati kao prilog isključivo elektronskom poštom, na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org; naslovite elektronsko pismo (subject): Forum za zelene ideje_(naziv podnosioca).