Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Partnerstvo za mrežu znanja u oblasti civilne zaštite (UCPM-2022-KN)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

09.06.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 250.000 do 700.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Civilna zaštita

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Grant EU doprinosi prihvatljivim troškovima po stopi od 85% stoga svaki korisnik granta mora garantovati da preostalih 15% svojih prihvatljivih troškova finansira iz drugih izvora. Podnosioci predstavke su tako podstaknuti da traže druge moguće lokalne, nacionalne ili međunarodne, privatne ili javne izvore finansiranja.

Kako se aplicira?

Predlozi se moraju dostaviti elektronskim putem preko Portala za finansiranje i tendere. Predlozi (uključujući anekse i prateću dokumentaciju) moraju se dostaviti korišćenjem obrazaca koji se nalaze unutar Sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve tražene informacije i sve potrebne anekse i prateća dokumenta: − Prijavni obrazac Deo A — sadrži administrativne informacije o učesnicima (budući koordinator, korisnici i povezana lica) i sažeti budžet za projekat (popunjava se direktno na mreži) − Prijavni obrazac Deo B — sadrži tehnički opis projekta (preuzeti sa sistema za podnošenje portala, popuniti i zatim sastaviti i ponovo otpremiti kao PDF u sistem) − obavezni aneksi i prateća dokumentacija (učitati kao PDF datoteke/uključene u Deo B): − detaljna tabela budžeta (obavezni šablon dostupan u Sistemu podnošenja); – CV (standard) osnovnog projektnog tima; – izveštaji o aktivnostima prošle godine (ne odnosi se na organe javne vlasti); – spisak prethodnih projekata (ključni projekti za poslednje 4 godine); − Pismo podrške nadležnog nacionalnog organa civilne zaštite. Imajte na umu da iznosi uneseni u tabelu sažetog budžeta (popunjeni direktno onlajn) moraju odgovarati iznosima izračunatim u detaljnom budžetu. U slučaju neslaganja, preovlađuju iznosi u onlajn tabeli sa sažetim budžetom