Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije

Naziv donatora

Međunarodni Višegrad fond

Rok za prijavu na konkurs

01.10.2022

do 11 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Demokratija i dobro upravljanje; Biznis i industrija; Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Svako nevladino, pravno lice iz bilo koje zemlje koje ispunjava kriterijume za partnerstvo može se prijaviti za podršku po ovom pozivu. Glavni ciljevi Fonda su organizacije civilnog društva (OCD), javne obrazovne, kulturne, istraživačke i naučne institucije, opštine i lokalne samouprave, ali i tržišni akteri, ako je projekat neprofitnog karaktera. Fizička lica (pojedinačni građani) ili institucije državne uprave koje su direktno podređene državi i njenim organima, na primer, ministarstva, vlade i državni organi, ambasade i sl. ne mogu se prijaviti, niti biti validni partneri na projektu. Subjekti koji poseduju punu ili delimičnu nezavisnost od državne uprave (kao što su univerziteti, akademske, umetničke, društvene, obrazovne, kulturne, istraživačke i/ili naučne organizacije, opštine, lokalne samouprave itd.) mogu da konkurišu po ovom pozivu. Fakulteti univerziteta, instituti ili organizacione jedinice akademskih, umetničkih, društvenih, obrazovnih, kulturnih, istraživačkih i/ili naučnih organizacija itd., imaju pravo da konkurišu za finansiranje projekata čak i ako nemaju pravni subjektivitet, u slučaju da imaju pravo, prema svojim internim pravilima, da se samostalno prijave za finansiranje projekata. U tom slučaju, podnosilac prijave je dužan da navede naziv organizacione jedinice (fakulteta, instituta) kojoj je poverena realizacija projekta. Bez ovih informacija aplikacija se neće smatrati kvalifikovanom. Privatni preduzetnici nemaju pravo da se prijave niti da budu partneri. Projekti moraju razviti smislenu saradnju i osigurati aktivno učešće najmanje 3 V4 zemlje i 1 entiteta iz regiona Istočnog partnerstva ili zemalja Zapadnog Balkana, bez obzira na podnosioca zahteva. Grantovi Višegrad+ bi trebalo da se implementiraju u regionu Istočnog partnerstva ili Zapadnog Balkana, i/ili da imaju snažan uticaj na lokalne zajednice u najmanje jednoj od tih zemalja. Grantovi pokrivaju do 100% budžeta projekta sa maksimalno 15% tražene sume za režijske troškove. Projekti moraju jasno da se bave jednim od ciljeva sedam fokusnih oblasti programa.

Kako se aplicira?

Predlozi projekata primaju se isključivo elektronskim putem putem onlajn aplikacionog sistema Fonda, koji se otvara 30 dana pre svakog roka. Registracija prijave je moguća samo sa važećom imejl adresom. Svaka aplikacija je zaštićena lozinkom i može joj se kasnije pristupiti i uređivati. Konsultovanje predloga projekta sa osobljem Fonda moguće je putem elektronske pošte, telefona, onlajn ili ličnog sastanka, po dogovoru. Konsultacije se mogu održati do 14 dana pre navedenog roka za prijavu. Nakon isteka roka i pre objavljivanja rezultata nisu dozvoljene dalje konsultacije o prijavama dostavljenim na navedeni poziv.