Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

PROGRAMSKI KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

20.02.2018

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

240.000.000,00 ukupan budžet

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa moraju ispunjavati sledeće uslove: 1) da su registrovani kao savezi udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom sa sedištem u Republici Srbiji najmanje pet godina; 2) da u svom sastavu imaju najmanje tri lokalna udruženja koja imaju iskustva i neposredno sprovode aktivnosti u realizaciji programa iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom; 3) da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju programa i 4) da su ranije preuzete obaveze iz ugovora potpisanim sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja blagovremeno, efikasno i u potpunosti izvršili.

Potrebna dokumentacija

Min.soc_..zip

Kako se aplicira?

Prijavni format čini dokumentacija koje se može direktno preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (htpp//www.minrzs.gov.rs). Obaveznu dokumentaciju čine kompletno popunjeni obrasci: - Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga programa; - Aneks 2 – Obrazac budžeta programa i - Aneks 3 – Obrazac narativnog budžeta programa. Podnosioci svoje predloge programa podnose na propisanim obrasacima popunjenim na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom. Potrebno je da se propisani obrasci popune jasno i precizno, kako bi predlozi programa mogli biti procenjeni na najbolji mogući način. Predlozi programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje. Celokupna dokumentacija se dostavlja u jednom odštampanom i overenom primerku (pečat i potpis odgovornog lica), poštom preporučeno ili ličnom dostavom. Zajedno sa odštamapnom i overenom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju dostavljene dokumentacije na kompakt disku. Na koverti obavezno treba naznačiti pun naziv i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: „ZA PROGRAMSKI KONKURS – NE OTVARATI”. Predlog programa dostaviti u zapečaćenoj koverti na dole naznačenu adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26 11000 Beograd Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu, neće biti uzete u razmatranje.